Dziś jest 1 Lipca 2022
07:39
Kontakt z przedstawicielem WYPEŁNIJ FORMULARZ lub zadzwoń 66 22 11 311
Wybierz swój pakiet i bądź spokojny o przyszłość najbliższych
Jeśli jesteś zainteresowany jednym z naszych pakietów dodaj do notatnika klikając wybieram i po zakończeniu wyboru naciśnij "potwierdzenie pakietów" przekierowujący do formularza zapytania. Naciśnięcie przycisku wybieram nie skutkuje zawarciem żadnej umowy między Klientem a firmą.
Podpowiedz: Aby wybrać dany pakiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" i nacisnąć przycisk wybieram.
Ubezpieczenie majątku firmowego
Warta Ekstrabiznes Plus
WARTA EKSTRABIZNES PLUS to ubezpieczenie pakietowe adresowane do klientów, których: wartość majątku (trwałego i obrotowego) nie jest większa niż 10mln złotych (dla ubezpieczenie mienia) roczny przychód z prowadzonej działalności nie przekracza 20mln złotych (dla ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej)
WARTA TRAVEL BUSINESS

Ochrona dostosowana do profilu pracowników

 Ubezpieczenie WARTA Business Travel jest dostępny w dwóch pakietach:  rotacyjnym i VIP, różniących się zakresem ochrony i zasadami jej udzielania. Ten pierwszy jest skierowany do pracowników szczebla podstawowego. Drugi – do kadry menedżerskiej.

Dla kogo? 


Dla firm, które często wysyłają w delegację pracowników  i menadżerów.
Ubezpieczenie ładunku w transporcie CARGO

ADRESAT UBEZPIECZENIA 


Przedsiębiorca prowadzący działalność produkcyjną, handlową lub usługową, dokonujący przewozu ładunków we własnym zakresie (tj. środkami transportu własnymi, wynajętymi, leasingowanymi itp.) lub z wykorzystaniem zawodowych przewoźników


PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Ładunki podczas przewozu krajowego i międzynarodowego, dokonywanego wszystkimi środkami transportu: samochodowego (transport zawodowy i własny), kolejowego, lotniczego, morskiego, żeglugi śródlądowej

Ubezpieczenie OC przewoźnika międzynarodowego
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM


Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie !

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym  przeznaczone jest dla firm przewozowych (przewoźników) zawodowo wykonujących zarobkowy transport drogowy rzeczy w ruchu międzynarodowym.

Ubezpieczenie OC przewoźnika krajowego
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KRAJOWYM

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie !

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym przeznaczone jest dla firm przewozowych (przewoźników) zawodowo wykonujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zarobkowy transport drogowy rzeczy.

Ubezpieczenie OC spedytora

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie !

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora przeznaczone jest dla firm spedycyjnych wykonujących usługi spedycyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Gwarancje ubezpieczeniowe
Gwarancje ubezpieczeniowe


są pisemnym zobowiązaniem WARTY do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją, wynikającego z odpowiednich przepisów prawa (np. gwarancje zapłaty długu celnego) lub zawartej umowy (np. gwarancje kontraktowe)

Udzielane są:

  • na pisemny wniosek wnioskodawcy (strony zobowiązanej)  
  • po dokonaniu oceny jego wiarygodności
  • zawarciu z nim umowy o udzielenie gwarancji
  • ustanowieniu zabezpieczeń ewentualnych roszczeń WARTY i opłaceniu składk
Ubezpieczenie kosztów wycofania produktu

Adresat ubezpieczenia

 

Producent, importer lub sprzedawca. 

Przedmiot ubezpieczenia

 

WARTA pokryje poniesione przez Ubezpieczającego koszty wycofania z obrotu produktu uznanego przez organu nadzoru za niebezpieczny pod warunkiem, że produkt ten został wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie trwania umowy ubezpieczenia
Ubezpieczenie odpowiedziałności cywilnej

Adresat ubezpieczenia

 

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje osobowość prawną.
Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk

Potencjalny odbiorca:

Osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą.