Dziś jest 28 Wrzesnia 2021
19:13
Kontakt z przedstawicielem WYPEŁNIJ FORMULARZ lub zadzwoń 66 22 11 311
Wybierz swój pakiet i bądź spokojny o przyszłość najbliższych
Jeśli jesteś zainteresowany jednym z naszych pakietów dodaj do notatnika klikając wybieram i po zakończeniu wyboru naciśnij "potwierdzenie pakietów" przekierowujący do formularza zapytania. Naciśnięcie przycisku wybieram nie skutkuje zawarciem żadnej umowy między Klientem a firmą.
Podpowiedz: Aby wybrać dany pakiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" i nacisnąć przycisk wybieram.
Ubezpieczenie majątku firmowego
Ubezpieczenia dla dużych podmiotów gospodarczych
Gwarancje ubezpieczeniowe
Gwarancje ubezpieczeniowe


są pisemnym zobowiązaniem WARTY do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją, wynikającego z odpowiednich przepisów prawa (np. gwarancje zapłaty długu celnego) lub zawartej umowy (np. gwarancje kontraktowe)

Udzielane są:

  • na pisemny wniosek wnioskodawcy (strony zobowiązanej)  
  • po dokonaniu oceny jego wiarygodności
  • zawarciu z nim umowy o udzielenie gwarancji
  • ustanowieniu zabezpieczeń ewentualnych roszczeń WARTY i opłaceniu składk
Ubezpieczenie kosztów wycofania produktu

Adresat ubezpieczenia

 

Producent, importer lub sprzedawca. 

Przedmiot ubezpieczenia

 

WARTA pokryje poniesione przez Ubezpieczającego koszty wycofania z obrotu produktu uznanego przez organu nadzoru za niebezpieczny pod warunkiem, że produkt ten został wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie trwania umowy ubezpieczenia
Ubezpieczenie odpowiedziałności cywilnej

Adresat ubezpieczenia

 

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje osobowość prawną.
Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk

Potencjalny odbiorca:

Osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą.