Dziś jest 28 Wrzesnia 2021
18:36
Kontakt z przedstawicielem WYPEŁNIJ FORMULARZ lub zadzwoń 66 22 11 311
Wybierz swój pakiet i bądź spokojny o przyszłość najbliższych
Jeśli jesteś zainteresowany jednym z naszych pakietów dodaj do notatnika klikając wybieram i po zakończeniu wyboru naciśnij "potwierdzenie pakietów" przekierowujący do formularza zapytania. Naciśnięcie przycisku wybieram nie skutkuje zawarciem żadnej umowy między Klientem a firmą.
Podpowiedz: Aby wybrać dany pakiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" i nacisnąć przycisk wybieram.
Ubezpieczenie majątku firmowego
Ubezpieczenia dla dużych podmiotów gospodarczych
Ubezpieczenie odpowiedziałności cywilnej

Adresat ubezpieczenia

 

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje osobowość prawną.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa finansowe, którą w myśl przepisów prawa ponosi Ubezpieczający w związku z prowadzeniem określonej w umowie ubezpieczenia działalności i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności lub wprowadzeniem do obrotu określonego produktu

 


Zalety

 

 • Czytelne i zrozumiałe zapisy OWU
 • Konkurencyjny poziom składki
 • Podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej o charakterze pozaumownym (OC deliktowe) jak i odpowiedzialności wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).
 • Ochrona obejmuje w standardzie szkody wynikające z wypadków ubezpieczeniowych powstałych poza granicami RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego podczas zagranicznych delegacji służbowych oraz szkody wyrządzone konsumentom przez produkty sprzedane lub dostarczone konsumentom na terytorium RP
 • umowa ubezpieczenia według wyboru Ubezpieczającego może obejmować odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia wraz z odpowiedzialnością cywilną związaną z wprowadzeniem produktu do obrotu, wyłącznie odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia albo wyłącznie odpowiedzialność cywilną związaną z wprowadzeniem produktu do obrotu
 • możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ubezpieczenia o następujące klauzule dodatkowe w zależności od potrzeb klientów:
  • szkody poniesione przez pracowników
  • szkody spowodowane przez wózki widłowe
  • szkody wyrządzone Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu objętemu tą samą umową   ubezpieczenia
  • szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności, prac lub usług przez podwykonawcę
  • szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług
  • szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem, lub kontrolą Ubezpieczającego
  • szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
  • szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub udostępnionych w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych czynności w ramach usługi świadczonej przez Ubezpieczającego
  • szkody w nieruchomościach z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
  • szkody w rzeczach ruchomych z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
  • wypadki ubezpieczeniowe spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przed datą rozpoczynającą okres ubezpieczenia ustalony w pierwszej zawartej z WARTĄ umowie ubezpieczenia OC za produkt
  • szkody powstałe wskutek trwałego połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami w celu wytworzenia wyrobu finalnego lub dalszej obróbki wadliwego produktu z celu wytworzenia produktu finalnego
  • szkody powstałe wskutek zamontowania umocowania lub położenia wadliwego produktu polegające na poniesieniu kosztów usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem niewadliwym
  • szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń wprowadzonych do obrotu, serwisowanych lub naprawionych przez Ubezpieczającego
  • szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji chemicznych do powietrza wody lub gruntu
  • szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń
  • szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków
  • wypadki ubezpieczeniowe powstałe poza granicami RP z wyłączeniem USA i Kanady
  • wypadki ubezpieczeniowe powstałe na terytorium USA, Kanady lub Australi