Dziś jest 28 Wrzesnia 2021
18:13
Kontakt z przedstawicielem WYPEŁNIJ FORMULARZ lub zadzwoń 66 22 11 311
Wybierz swój pakiet i bądź spokojny o przyszłość najbliższych
Jeśli jesteś zainteresowany jednym z naszych pakietów dodaj do notatnika klikając wybieram i po zakończeniu wyboru naciśnij "potwierdzenie pakietów" przekierowujący do formularza zapytania. Naciśnięcie przycisku wybieram nie skutkuje zawarciem żadnej umowy między Klientem a firmą.
Podpowiedz: Aby wybrać dany pakiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" i nacisnąć przycisk wybieram.
Ubezpieczenie majątku firmowego
Ubezpieczenia dla operatorów transportowych
Ubezpieczenie ładunku w transporcie CARGO

ADRESAT UBEZPIECZENIA 


Przedsiębiorca prowadzący działalność produkcyjną, handlową lub usługową, dokonujący przewozu ładunków we własnym zakresie (tj. środkami transportu własnymi, wynajętymi, leasingowanymi itp.) lub z wykorzystaniem zawodowych przewoźników


PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Ładunki podczas przewozu krajowego i międzynarodowego, dokonywanego wszystkimi środkami transportu: samochodowego (transport zawodowy i własny), kolejowego, lotniczego, morskiego, żeglugi śródlądowej

UBEZPIECZONE RYZYKA

Ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego ładunku powstałe wskutek jednego lub wielu następujących zdarzeń:


Zakres podstawowy

 • zdarzenia losowe (deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek przedmiotu na środek transportu, wybuch, zapadanie się ziemi)
 • wypadek środka transportu
 • zderzenie przez urządzenie załadowcze/wyładowcze oraz na skutek upadku ładunku spowodowanego przez urządzenie załadowcze/wyładowcze podczas i w związku z operacją załadunku/rozładunku

Zakres rozszerzony

 • zdarzenia losowe (deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek przedmiotu na środek transportu, wybuch, zapadanie się ziemi)
 • wypadek środka transportu
 • rabunek (rozbój)
 • kradzież z włamaniem i kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu wyłącznie wtedy, gdy zamknięty środek transportu został pozostawiony na czas postoju na tereni parkingu strzeżonego
 • uderzenie przez urządzenie załadowcze/wyładowcze oraz na skutek upadku ładunku spowodowanego przez urządzenie załadowcze/wyładowcze podczas i w związku z operacją załadunku/rozładunku


Zakres pełny

Zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego, zaistniałe podczas przewozu, załadunku i rozładunku, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 5, z wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych w § 7 OWU

ZALETY

 1. Włączony bezskładkowo załadunek i rozładunek
 2. Zakres pełny również dla transportu własnego
 3. Możliwość ubezpieczenia wszystkich ładunków przewożonych w ciągu roku w ramach umowy ubezpieczenia generalnego
 4. Możliwość ubezpieczenia w ramach jednej umowy ubezpieczenia generalnego i na tych samych warunkach przewozów krajowych i międzynarodowych
 5. Zachowana możliwość ubezpieczenia na warunkach Klauzul Instytutowych - również w najnowszej redakcji 1/1/09
 6. Możliwość dodatkowego ubezpieczenia od ryzyk politycznych (strajkowych, wojennych)
 7. Możliwość dodatkowego ubezpieczenia podczas:
 •  nie objętego ubezpieczeniem na czas transportu składowania w magazynach portowych, celnych, przewoźnika, spedytora
 • wystaw i targów oraz składowania przed/po wystawach/targach

    8. Możliwość uwzględnienia w sumie ubezpieczenia:

 • podatku od towarów i usług VAT,
 • kosztów dostarczenia ładunku do miejsca przeznaczenia,
 • opłat celnych,
 • przewidywanego zysku do 10% - w przypadku realizacji umowy sprzedaży,
 • przewidywanych kosztów handlowych do 10% - w przypadku realizacji umowy kupna.
   9. Dodatkowe pokrycie poniesionych przez ubezpieczającego kosztów:
 • ratunku ubezpieczonego ładunku, mające na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia;
 • wynagrodzenia rzeczoznawców, powołanych przez TUiR WARTA albo za jego zgodą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia lub rozmiaru szkody;
 • usunięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami wywozu, krótkotrwałego składowania i utylizacji, pod warunkiem, że ubezpieczający jest zobowiązany do dokonania tych czynnośc