Dziś jest 28 Wrzesnia 2021
18:43
Kontakt z przedstawicielem WYPEŁNIJ FORMULARZ lub zadzwoń 66 22 11 311
Wybierz swój pakiet i bądź spokojny o przyszłość najbliższych
Jeśli jesteś zainteresowany jednym z naszych pakietów dodaj do notatnika klikając wybieram i po zakończeniu wyboru naciśnij "potwierdzenie pakietów" przekierowujący do formularza zapytania. Naciśnięcie przycisku wybieram nie skutkuje zawarciem żadnej umowy między Klientem a firmą.
Podpowiedz: Aby wybrać dany pakiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" i nacisnąć przycisk wybieram.
Ubezpieczenie majątku prywatnego
Ubezpieczenie Osobowe
NNW WARTA Pomoc w wypadku
NNW -  WARTA Pomoc w wypadku

Wszechstronne i sprawdzające się w trudnych chwilach nowoczesne ubezpieczenie. Szeroki zakres ochrony. Nowy sposób naliczania wysokości odszkodowań.

Nowe pakiety:
 • RODZINA
 • FIRMA
 • PODRÓŻNIK
NNW - WARTA POMOC W WYPADKU obejmuje ochroną ubezpieczeniową następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego niezależnie od jego woli, z możliwością rozszerzenia o następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku:
 • zawału serca i udaru mózgu 
 • chorób tropikalnych
 • działań wojennych i stanu wyjątkowego
   PODSTAWOWE UBEZPIECZENIE obejmuje:

 • śmierć osoby ubezpieczonej - w zależności od wyboru Klienta, odszkodowanie, jakie otrzyma rodzina może być w wysokości 50 % lub 100 % sumy ubezpieczenia
 • stały uszczerbek na zdrowiu;
  Klient ma do wyboru 4 warianty naliczania wysokości świadczenia:
  • na zasadzie "procent za procent" (procent utraty zdrowia x suma ubezpieczenia),
  • zasada progresji - wg nowoczesnej metody progresywnego (rosnącego) naliczania świadczeń (procent utraty zdrowia x współczynnik progresji x suma ubezp.)
   Współczynnik progresji ustaliła WARTA tworząc ten produkt, a jego wartość rośnie w zależności od % stałego uszczerbku na zdrowiu. OWU tego ubezpieczenia zawierają stosowną tabelę. Więcej powie Ci o niej nasz agent ubezpieczeniowy.
  • warianty (3) i (4) naliczania odszkodowania obejmują bardziej drastyczne przypadki (związane z obrażeniami powodującymi znaczną utratę zdrowia)
 • naprawę lub nabycie protez i środków pomocniczych
  WARTA refunduje koszty ich naprawy lub nabycia, na podstawie oryginałów rachunków do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie.
 DODATKOWO - wykupując polisę NNW - WARTA POMOC W WYPADKU możesz otrzymać wypłatę świadczenia/odszkodowania z tytułu:
 • całkowitej niezdolności do pracy - np. gdy Komisja ZUS orzeknie 100% inwalidztwa w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia
 • czasowej niezdolności do pracy/nauki - jest to tzw. zasiłek dzienny - wypłacany za czas zwolnienia lekarskiego,
 • leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - zwrot poniesionych kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego,
 • pobytu w szpitalu - dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest za okres pobytu w szpitalu,
 • operacji plastycznej - refundacja kosztów operacyjnego usunięcia powypadkowych oszpeceń i okaleczeń ciała,
 • opieki w przypadku hospitalizacji - świadczenie wypłacane w okresie hospitalizacji na opiekę nad dziećmi lub osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, które pozostały same w domu,
 • rekonwalescencji - wysokość świadczenia zależy od czasu hospitalizacji,
 • pomocy finansowej - w przypadku poważnych obrażeń ciała.
Umowa ubezpieczenia NNW - WARTA POMOC W WYPADKU może być zawarta:
 • indywidualnie - w formie imiennej
 • zbiorowo - w formie:
  • bezimiennej
  • imiennej
  • pakietów ubezpieczeniowych
Wybrane grupy Klientów mogą wykupić ubezpieczenie w postaci jednego z trzech korzystnych, profesjonalnie przygotowanych pakietów:
RODZINA - nowoczesna w formie polisa rodzinna, która zapewnia ochronę całej rodzinie tj. współmałżonkom i dzieciom, bez względu na ich liczbę. Atutem jest atrakcyjna cena ubezpieczenia.FIRMA - oferta skierowana do właścicieli małych i średnich firm, umożliwiająca korzystne ubezpieczenie wszystkich pracowników za taką samą składkę przy zróżnicowanych sumach ubezpieczenia,PODRÓŻNIK - konkurencyjny cenowo pakiet usług dla zwolenników i uczestników zorganizowanego wypoczynku (wczasów, wycieczek, kolonii, obozów młodzieżowych, kuracjuszy w sanatoriach, itp. ...)  Dodatkow WARTA POMOC W WYPADKU może chronić także Twój bagaż podróżny, bez względu na to, czy jesteś w kraju, czy za granicą.Potencjalny odbiorca

Osoby indywidualne, pracujące i nie pracujące zawodowo (zarówno krajowe jak i zagraniczne), pracodawcy (zakłady pracy) oraz ośrodki oświatowo-wychowawcze, organizatorzy turystyki, hotele, pensjonaty, organizatorzy konferencji itp.Przedmiot ubezpieczeniaNastępstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na:
 • uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia (utrata kończyny/kończyn, utrata wzroku lub/i słuchu);
 • śmierci ubezpieczonego
 • po opłaceniu dodatkowej składki również następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku:
 • zawału serca i udaru mózgu;
 • chorób tropikalnych;
 • działań wojennych i stanu wyjątkowego.
Po opłaceniu dodatkowej składki możliwe jest również zawarcie ubezpieczenia bagażu podróżnego od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz zagubienia przez przewoźnika.Podstawowy zakres ubezpieczenia  
 1. śmierć ubezpieczonego (wypłata świadczenia);
 2. stały uszczerbek na zdrowiu (wypłata świadczenia);
 3. nabycie lub naprawa protez i środków pomocniczych (zwrot kosztów naprawy lub nabycia do określonej wysokości kwoty).
Dodatkowy zakres ubezpieczenia 
 1. całkowita niezdolność do pracy (będąca wynikiem nieszczęśliwego wypadku; wypłata odszkodowania następuje po orzeczeniu całkowitej niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika ZUS);
 2. czasowa niezdolność do pracy / nauki (potwierdzona drukiem L-4);
 3. leczenie (zwrot kosztów udzielenia pomocy ambulatoryjnej, pobytu w szpitalu, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, kosztów przewozu osoby ubezpieczonej do szpitala lub ambulatorium);
 4. pobyt w szpitalu (tzw. dzienne świadczenie szpitalne do określonej wysokości);
 5. operacja plastyczna (zwrot kosztów do określonej wysokości);
 6. opieka w przypadku hospitalizacji (np. dzienne świadczenie na pokrycie kosztów wynajęcia osoby opiekującej się pozostałymi w domu dziećmi do lat 14 lub osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji);
 7. rekonwalescencja (zwrot kosztów do określonej wysokości kwoty np. za rehabilitanta);
 8. pomoc finansowa (określona kwota wypłacana w gotówce w wypadku, gdy stały uszczerbek na zdrowiu przekracza 40% w przypadkach wymienionych w OWU).
Ponadto WARTA zwraca koszty:    przejazdu na obserwację lekarską zaleconą przez WARTĘ;   badań lekarskich wykonanych na terenie RP a zleconych przez WARTĘ.Silne strony produktuNNW - Warta Pomoc w Wypadku jest elastyczną propozycją dającą możliwość dostosowania oferty do potrzeb klientów. Charakterystycznymi elementami produktu są:
 • możliwość wariantowego ustalania wysokości świadczeń podstawowych (do wyboru aż 4 warianty); nowością jest opcja progresywnego naliczania świadczeń (wariant 2), w której dzięki zastosowaniu współczynnika progresji Ubezpieczony może otrzymać nawet trzykrotność sumy ubezpieczenia.
 • szeroka gama świadczeń dodatkowych, tj. świadczenia z tytułu:
  • całkowitej niezdolności do pracy;
  • czasowej niezdolności do pracy (zasiłek dzienny);
  • leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • pobytu w szpitalu (dzienne świadczenie szpitalne);
  • opieki w przypadku hospitalizacji;
  • rekonwalescencji;
  • pomocy finansowej;
  • operacji plastycznej.
 • nowatorskie formy zawierania umów ubezpieczenia w formie imiennej (wymienienie z nazwiska osób ubezpieczonych) lub bezimiennej (obejmuje wszystkie osoby należące do określonej zbiorowości) lub w formie Pakietów: RODZINA (ubezpieczony, jego współmałżonek i dzieci), FIRMA (min. 5 pracowników firmy), PODRÓŻNIK (uczestnicy różnych form zorganizowanego wypoczynku tj. wycieczek, wczasów, kolonii, obozów, pielgrzymek, przy czym grupa musi liczyć min. 10 osób).