Dziś jest 28 Wrzesnia 2021
18:38
Kontakt z przedstawicielem WYPEŁNIJ FORMULARZ lub zadzwoń 66 22 11 311
Wybierz swój pakiet i bądź spokojny o przyszłość najbliższych
Jeśli jesteś zainteresowany jednym z naszych pakietów dodaj do notatnika klikając wybieram i po zakończeniu wyboru naciśnij "potwierdzenie pakietów" przekierowujący do formularza zapytania. Naciśnięcie przycisku wybieram nie skutkuje zawarciem żadnej umowy między Klientem a firmą.
Podpowiedz: Aby wybrać dany pakiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" i nacisnąć przycisk wybieram.
Ubezpieczenie na Życie i Dożycie
Ubezpieczenie na Życie i Dożycie
Błękitny Spokój – Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie
Polisa BŁĘKITNY SPOKÓJ przeznaczona jest dla osób,które w trosce o swoich bliskich chciałyby zapewnić im pewną i bezpieczną przyszłość. Nasza oferta to program ochronno-oszczędnościowy,który dzięki systematycznemu gromadzeniu kapitału, stanowi zabezpieczenie finansowe na przyszłość. Już nie musisz obawiać się o swoja emeryturę. Gwarantowany kapitał wypłacony na koniec trwania umowy może stanowić doskonałe uzupełnienie emerytury. Oferta dostępna jest dla osób w wieku od 15 do 60 lat i może być zawarta na okres minimum 10 lat a maksymalnie 30 lat (nie dłużej niż do ukończenia przez ubezpieczonego 70. roku życia).

Zakres ochrony oraz suma ubezpieczenia

W ramach ubezpieczenia TUnŻ WARTA oferuje atrakcyjny zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmujący ryzyka powstałe z dowolnej przyczyny tj. chorobowe i wypadkowe a także dożycie do końca okresu ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia wyliczana jest indywidualnie dla każdego i zależy m.in. od: okresu ubezpieczenia, wieku i płci osoby ubezpieczonej oraz zakresu umowy. Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje: - zgon ubezpieczonego - dożycie do końca okresu ubezpieczenia Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o dostępne umowy dodatkowe obejmujące: - zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku - wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania - powstanie całkowitego trwałego inwalidztwa ubezpieczonego - powstanie inwalidztwa ubepieczonego w wyniku wypadku - dzienne świadczenie szpitalne - operację ubezpieczonego - WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Proces zawierania umowy ubezpieczenia ograniczony jest do minimum formalności jakie muszą być spełnione w przypadku zawierania umowy ubezpieczenia na życie. Wszystkie te formalności załatwisz podczas spotkania z naszym agentem. Aby zawrzeć umowę ubezpieczenia konieczne będzie wypełnienie przez ubezpieczającego z pomocą agenta wniosku. Ponadto w celu dokładnego oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego wypełniany jest kwestionariusz dotyczący stanu zdrowia. Dodatkowo przy wysokich poziomach ochrony ubezpieczeniowej istnieje możliwość skierowania na badania medyczne - wszelkie koszty tych badań zostaną pokryte przez nas, a Ty uzyskasz dokładniejszą informację na temat swojego stanu zdrowia. Po spełnieniu wszystkich formalności możesz dokonać wpłaty pierwszej składki: za pośrednictwem poczty, banku bądź przez internet. W chwili dostarczenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z dowodem opłacenia pierwszej składki do TUnŻ WARTA rozpoczyna się ochrona tymczasowa, która obejmuje swym zakresem zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku. Z chwilą rozpatrzenia wniosku zostaje wystawiona polisa będąca potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia. Dokument polisy wraz z informacją o numerze konta bankowego, na który powinieneś wpłacać składki zostanie przekazany Ci przez naszego agenta. Jeżeli będziesz chciał opłacać składki za pośrednictwem przekazu pocztowego otrzymasz wraz z polisą stosowne blankiety.Od dnia wystawienia polisy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa obejmująca pełen zakres ubezpieczenia.
Okres ubezpieczenia i składki

Ubezpieczenie możesz zawrzeć na okres minimum 10 lat oraz maksimum 30 lat, nie dłużej jednak niż do dnia pierwszej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 70 lat. W zależności od Twoich możliwości finansowych składki możesz opłacać: rocznie, półrocznie, kwartalnie lub miesięcznie - wybór należy do Ciebie.

Świadczenia

Wypłata świadczenia osobie uprawnionej następuje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez WARTĘ kompletnego wniosku o wypłatę świadczenia.  Wysokość świadczeń:
 • zgon ubezpieczonego - aktualna wartość sumy ubezpieczenia wraz z premią ubezpieczeniową
 • dożycie do końca okresu ubezpieczenia - aktualna wartość sumy ubezpieczenia wraz z premią ubezpieczeniową
 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku - 100% sumy ubezpieczenia, wypłacane niezależnie od świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego
 • wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania - 30% lub 50% sumy ubezpieczenia, w zależności od wybranej opcji
 • przejęcie opłacania składki w przypadku powstanie całkowitego trwałego inwalidztwa ubezpieczonego - przejęcie opłacania składek przez TUnŻ WARTA SA dotyczy umowy podstawowej i innych umów dodatkowych gdzie ubezpieczający jest jednocześnie ubezpieczonym
 • powstanie inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku - w przypadku całkowitego trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku (niezdolność do pracy) - 100% sumy ubezpieczenia, w przypadku częściowego trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku (utraty, paraliże lub niedowłady określonych narządów) - wg tabeli zdarzeń.
 • dzienne świadczenie szpitalne - % kwoty bazowej w zależności od przyczyny pobytu w szpitalu oraz rodzaju świadczenia, wypłacane w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu zarówno w wyniku wypadku jak i w związku z chorobą
 • operację ubezpieczonego - % kwoty bazowej w zależności od poziomu trudności operacji
 • WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY - organizacja i pokrycie kosztów: wizyty lekarza i pielęgniarki, dostawy leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, transportu medycznego, opieki w szpitalu jak również po okresie hospitalizacji, opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, pomocy psychologa. Ponadto zdrowotne usługi informacyjne.

Udział w zysku

W każdą rocznicę polisy TUnŻ WARTA może przyznać Ci udział w zysku od zainwestowanych środków, przypadający na Twoją polisę. Udział w zysku liczony jest za okres ostatnich 12 miesięcy przypadających pomiędzy rocznicami polisy. Kwota zysku tworzy premię ubezpieczeniową.
Indeksacja składki

W każdą rocznicę polisy masz prawo podnieść składkę o wskaźnik indeksacji podany przez TUnŻ WARTA lub o 50% wskaźnika indeksacji. Kwota o jaką wzrasta suma ubezpieczenia wyliczana jest przez TUnŻ WARTA. W przypadku, gdy zrezygnujesz z indeksacji składki suma ubezpieczenia nie zmienia się.

Wykup ubezpieczenia

Jeżeli masz opłacone wszystkie składki, począwszy od dnia 2-ej rocznicy zawarcia umowy ubezpieczenia możesz również dokonać wykupu ubezpieczenia. Wartość wykupu wyliczana jest jako rezerwa matematyczna pomniejszona o odpowiedni procent zależny od okresu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej do momentu wykupu. Dodatkowo kwota wykupu zostaje podwyższona o kwotę premii ubezpieczeniowej pomniejszonej o odpowiedni procent.
 
Zalety produktu:

 • Twoje ubezpieczenie działa przez całą dobę na całym świecie
 • stanowi doskonałe zabezpieczenie finansowe Twoich najbliższych i dodatkowo daje gwarancję wypłaty kapitału na koniec okresu ubezpieczenia
 • duża elastyczność w zakresie ochrony ubezpieczeniowej daje Ci możliwość dostosowania ubezpieczenia do Twoich indywidualnych potrzeb; masz pewność, że jeśli zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi nie zostaniesz bez środków do życia
 • indeksacja składki w rocznicę polisy powodująca wzrost sumy ubezpieczenia, pozwala na uniknięcie negatywnych skutków inflacji i zapewnienie Tobie realnego poziomu wysokości świadczeń
 • możliwość przekształcenia polisy w ubezpieczenie bezskładkowe gwarantuje utrzymanie ubezpieczenia w przypadku zajścia nieprzewidzianych sytuacji losowych
 • dodatkowo masz możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności: zawarcia związku małżeńskiego czy zostania rodzicem
 • prosta obsługa płatności składki - przy opłacaniu składki miesięcznej możesz skorzystać z polecenia zapłaty
 • posiadając BŁĘKITNY SPOKÓJ masz pewność, że świadczenie zwolnione będzie od podatku od zysków kapitałowych czyli nigdy nie zapłacisz tzw. "podatku Belki"