Dziś jest 28 Wrzesnia 2021
18:29
Kontakt z przedstawicielem WYPEŁNIJ FORMULARZ lub zadzwoń 66 22 11 311
Wybierz swój pakiet i bądź spokojny o przyszłość najbliższych
Jeśli jesteś zainteresowany jednym z naszych pakietów dodaj do notatnika klikając wybieram i po zakończeniu wyboru naciśnij "potwierdzenie pakietów" przekierowujący do formularza zapytania. Naciśnięcie przycisku wybieram nie skutkuje zawarciem żadnej umowy między Klientem a firmą.
Podpowiedz: Aby wybrać dany pakiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" i nacisnąć przycisk wybieram.
Ubezpieczenie na Życie i Dożycie
Ubezpieczenie na Życie i Dożycie
Złota Strategia – Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne
Oferta ZŁOTA STRATEGIA ma na uwadze osoby, które poszukują sposobu na efektywne oszczędzanie z myślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości. Ubezpieczenie zapewnia ochronę ubezpieczeniową oraz pozwala pomnażać kapitał w oferowanych Funduszach i Planach Inwestycyjnych. Dzięki temu zyskujesz ochronę oraz środki na realizację swoich marzeń nawet na emeryturze. ZŁOTA STRATEGIA to także idealne rozwiązanie dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą i mających nieregularne dochody. Zgromadzony kapitał może być wypłacany w formie renty, dlatego ZŁOTA STRATEGIA stanowi doskonałe uzupełnienie Twojej emerytury! Ubezpieczonym może być każdy, już od pierwszego roku życia!

Długoletnia inwestycja nagradzana jest premią ubezpieczeniową od TUnŻ "WARTA" S.A. NOWOŚĆ Ubezpieczenie może mieć charakter młodzieżowy stając się zabezpieczeniem przyszłości młodego człowieka (możliwość ubezpieczenia dziecka).

Adresaci produktu

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne to ubezpieczenie skierowane dla tych, którzy zainteresowani są przede wszystkim bezpiecznym inwestowaniem połączonym z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia życia. Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne to produkt zapewniający szereg możliwości:
 • ubezpieczenia dziecka zapewniając dodatkowe środki umożliwiające mu realizację planów w przyszłości związanych np. z edukacją,
 • zakupu dodatkowego Pakietu Wypadkoweg

  * Współubezpieczonego w postaci ubezpieczenia życia i zdrowia rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, które stanowi dodatkowe finansowe zabezpieczenie dziecka,
  * Ubezpieczonego zapewniającego ochronę ubezpieczeniową o dla dorosłego ubezpieczonego, zwiększając tym samym wysokość świadczenia,
 • zabezpieczenia zobowiązań finansowych osób, które nie są pewne swych przyszłych dochodów lub ich dochody nie są regularne,
 • ubezpieczenia i zabezpieczenia finansowego przedstawicieli wolnych zawodów, których dochody charakteryzują się dużymi wahaniami w czasie.

Premia ubezpieczeniowa

Z tytułu długoletniej i efektywnej inwestycji Zakład ubezpieczeń podwyższa w każdą piątą rocznicę polisy wartość polisy, z tym że im dłuższa inwestycja, tym wyższa jest premia ubezpieczeniowa. Wartość polisy podwyższana jest w następujący sposób:
- o 3% po 5 latach, 
- o 4% po 10 latach,
- o 5% po 15 latach i po każdym kolejnym pięcioletnim okresie
średniej wartości polisy w ciągu poprzedzających 5 lat.
Dodatkowe środki z tytułu premii ubezpieczeniowej mogą stanowić pokrycie kosztów podatkowych, czy też finansowanie dodatkowych potrzeb.

Charakterystyka produktu

Wiek ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy: ukończone 1 i nieukończone 65 lat, osoby w wieku 65 lat i powyżej mogą zawrzeć umowę podstawową ze składką jednorazową, w zakresie ryzyka zgonu ubezpieczonego.
Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczenia 
 • Zgon ubezpieczonego = większa z wartości: suma ubezpieczenia lub wartość polisy (wartość jednostek uczestnictwa) + wartość dodatkowa polisy
 • Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku  = suma ubezpieczenia, niezależnie od świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego
  Suma ubezpieczenia  równa jest wartości wpłaconych składek regularnych lub składki jednorazowej.
Ponadto istnieje możliwość zawarcia umowy dodatkowej na bardzo atrakcyjnych warunkach w postaci Ubezpieczenia Zgonu lub Powstania Inwalidztwa Ubezpieczonego/Współubezpieczonego w Wyniku Wypadku w tylko jednym z dwóch pakietów (w zależności od wskazania ubezpieczającego we wniosku):
1) Pakiet Wypadkowy Ubezpieczonego - jeżeli ubezpieczonym jest osoba w wieku powyżej 18 lat
2) Pakiet Wypadkowy Współubezpieczonego - w przypadku gdy ubezpieczonym jest dziecko w wieku poniżej 25 lat Współubezpieczony - rodzic lub opiekun prawny lub oboje rodzice lub opiekunowie  prawni ( w zależności od wskazania ubezpieczającego we wniosku), jeżeli ubezpieczonym jest dziecko w wieku poniżej 25 lat
W przypadku, zgonu lub powstania inwalidztwa współubezpieczonego w wyniku wypadku,  osobą uprawnioną do świadczenia jest ubezpieczone dziecko.Zakres ubezpieczenia dodatkowego i wysokość świadczenia:
 • Zgon w wyniku wypadku = 100% dodatkowej sumy ubezpieczenia niezależnie od świadczenia z umowy podstawowej
 • Powstanie  inwalidztwa w wyniku wypadku = 100% dodatkowej sumy ubezpieczenia
  Świadczenie z tytułu Pakietu Wypadkowego Współubezpieczonego zasila rachunek inwestycyjny (rachunek alokacji składek doraźnych).

Dodatkowa suma ubezpieczenia - ustalona jest w umowie dodatkowej, a jej wysokość zależy od wyboru ubezpieczającego.


Zawarcie umowy ubezpieczenia

Zawarcie umowy ubezpieczenie następuje na podstawie wypełnionego wniosku dostarczonego do siedziby WARTY pod warunkiem wpłaty pierwszej składki, na podstawie którego wystawiana jest polisa.
 
Już od momentu dostarczenia kompletnego wniosku do zakładu ubezpieczeń obowiązuje ochrona tymczasowa, która obejmuje swym zakresem zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku.
 
Pełna ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki.

Składki

Składki opłacane są:
okresowo - rocznie, półrocznie, kwartalnie lub miesięcznie. Wysokość składki nie może być niższa niż określona przez WARTĘ wartość minimalna składki płaconej
z daną częstotliwością
jednorazowo - w wartości co najmniej minimalnej ustalonej przez WARTĘ.
Zgodnie z wyborem ubezpieczającego.Z tytułu ryzyk w ramach umowy ubezpieczenia pobierana jest opłata za ryzyko poprzez umorzenie odpowiedniej liczby j.u. z rachunku, a w przypadku umowy dodatkowej, także z tytułu ryzyk w ramach tej umowy.

Wstrzymanie składek

Po upływie dwóch lat trwania polisy lub wcześniej gdy wartość dotychczas wpłaconych składek przewyższa wartość minimalnej składki jednorazowej, ubezpieczający ma prawo wstrzymać opłacanie składek regularnych, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do WARTY. Warunkiem wstrzymania jest opłacenie wszystkich zaległych składek regularnych. Ubezpieczający może dokonywać wpłat składek doraźnych. W dowolnym momencie obowiązywania umowy możliwe jest powrócenie do składek regularnych.
Fundusze

Ubezpieczający ma do wyboru 10 funduszy 4 plany inwestycyjne (plany), zróżnicowane pod względem portfela lokat, a co za tym idzie poziomu ryzyka instrumentów obejmujących te portfele, począwszy od funduszy i planów najbezpieczniejszych dających pewność inwestycji za cenę mniejszych zysków, takich jak Fundusz WARTA Bezpieczny czy Plan Defensywny, poprzez fundusze i plany wiążące się z większym ryzykiem ale z potencjalnie większymi zyskami jak Fundusz WARTA Aktywny i Plan Zrównoważony, aż do funduszy i planów najbardziej ryzykownych pod względem portfela ale przynoszącym w długim okresie czasu największe zyski - Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek i Plan Dynamiczny. W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczający ma szeroki wybór możliwości inwestycyjnych. W ramach umowy ubezpieczenia wpłaty lokowane mogą być w 10 Funduszy i 4 Plany Inwestycyjne. FUNDUSZE 1. WARTA Bezpieczny2. WARTA Stabilnego Wzrostu3. WARTA Aktywny 4. KBC Papierów Dłużnych5. KBC Stabilny6. KBC Aktywny7. KBC Pieniężny8. KBC Dynamiczny9. KBC Akcyjny10. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek  PLANY INWESTYCYJNE 1. Defensywny 2. Stabilny 3. Zrównoważony 4. DynamicznyWe wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia ubezpieczający decyduje, w jakim procencie do którego funduszu i/lub planu ma być skierowana składka, zarówno regularna jak i doraźna. Podział składki doraźnej pomiędzy fundusze i plany może być inny niż podział składki regularnej.
Zmiana funduszy

Ubezpieczający może w każdym czasie zmienić podział procentowy składek w poszczególnych Funduszach.
Ubezpieczający może dokonywać transferu jednostek uczestnictwa pomiędzy Funduszami w dowolnym terminie. Pierwsza zmiana podziału procentowego i pierwszy transfer jednostek uczestnictwa w roku polisowym jest wolny od opłat, za następne pobierane są ustalone przez WARTĘ opłaty.

Alokacja składek

Składka regularna alokowana jest według wskazania ubezpieczającego w poszczególne Fundusze w wysokości zależnej od okresu ubezpieczenia (inwestycji):
- 75% - w 1 roku trwania umowy ubezpieczenia
- 95% - w 2 roku trwania umowy ubezpieczenia
- 100% - od 3-go  roku trwania umowy ubezpieczenia
- 100,5% - po 5-ciu latach trwania umowy ubezpieczenia
- 101% - po 10-ciu latach trwania umowy ubezpieczenia
- 102% - po 15-tu i w kolejnych latach trwania umowy ubezpieczenia
Wysokość alokacji uzależniona jest ponadto od regularności wpłat składek
Składka jednorazowa i Składki doraźne zaś alokowane są w wysokości uzależnionej od wartości wpłaconej składki:

Indeksacja

W każdą rocznicę polisy ubezpieczający ma prawo podnieść składkę o wskaźnik indeksacji. Ubezpieczający może wnioskować o indeksację w wysokości 50% podanego wskaźnika indeksacji.
Zmiana wysokości składki regularnej

Niezależnie od indeksacji ubezpieczający ma możliwość zmiany wysokości składki regularnej na 30 dni przed rocznicą polisy. Obniżenie wysokości składki regularnej następuje pod warunkiem opłacenia wszystkich zaległych składek regularnych i po upływie 2 lat trwania umowy.
Wykup ubezpieczenia

Dla składek regularnych:
 • w okresie pierwszych 2 lat trwania umowy wartość wykupu jest równa dodatkowej wartości polisy pomniejszonej o opłatę likwidacyjną, a w momencie gdy wartość wpłaconych składek regularnych przekroczy wysokość minimalnej składki jednorazowej, wartość wykupu równa jest sumie wartości polisy i dodatkowej wartości polisy pomniejszonej o opłatę likwidacyjną
 • po upływie 2 lat trwania umowy wartość wykupu ma wysokość równą sumie wartości polisy i dodatkowej wartości polisy pomniejszonej o opłatę likwidacyjną.

Dla składki jednorazowej: wartość wykupu ma wysokość równą sumie wartości polisy i dodatkowej wartości polisy pomniejszonej o opłatę likwidacyjną w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczający może dokonać częściowego wykupu w każdym czasie trwania umowy, nie częściej niż raz w roku polisowym. Kwota częściowego wykupu nie może być niższa niż minimalna kwota ustalona przez TUnŻ WARTA S.A..

Zalety produktu


1. Premia ubezpieczeniowa za długoletnią inwestycję - powiększana wartość polisy przy długoletnim okresie ubezpieczenia, generująca dodatkowe środki, które mogą stanowić pokrycie kosztów podatkowych, czy też finansować dodatkowe potrzeby klienta.
2. Podwyższona wysokość alokacji uzależniona od okresu inwestowania (składka regularna), a także od wysokości wpłat składki (składka jednorazowa i doraźna) umożliwiająca zrealizowanie większych zysków z inwestycji.
3. Dzięki wyjątkowej i atrakcyjnej ofercie w postaci Pakietu Wypadkowego możliwość ubezpieczenia:
a) rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka lub
b) osoby dorosłej,stanowiąc tym samym dodatkowe zabezpieczenie w przypadku nieprzewidzianych okoliczności.
4. Ubezpieczenie działające przez całą dobę na całym świecie.
5. Do zawarcia umowy ubezpieczenia nie jest wymagana ankieta medyczna, ani przeprowadzenie badań lekarskich (o ile składka regularna nie przekroczy w skali roku wartości 500 000 zł).
6. Możliwość wyboru przez ubezpieczającego własnej strategii inwestycyjnej.
7. Możliwość wyboru częstotliwości opłacania składki: jednorazowo lub miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
8. W celu utrzymania realnej wartości polisy składka regularna może być indeksowana w każdą rocznicę polisy.
9. Możliwość zmiany wysokości i częstotliwości opłacania składki
10. Możliwość wstrzymania opłacania składki regularnej w dowolnym terminie w momencie, gdy wartość wpłaconych składek osiągnie poziom minimalnej składki jednorazowej lub po 2 latach, na wniosek ubezpieczającego.
11. Możliwość zmian funduszy i planów inwestycyjnych, w które inwestowane są składki lub transferu środków pomiędzy funduszami i planami.
12. Wpłaty doraźne ewidencjonowane na osobnym koncie z możliwością wypłat częściowych.
13. Możliwość dokonania wykupu ubezpieczenia w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia, w razie zajścia nieprzewidzianych okoliczności, wymagających uzyskania dodatkowego kapitału.
14. Nieoopodatkowane świadczenie.