Dziś jest 28 Wrzesnia 2021
18:18
Kontakt z przedstawicielem WYPEŁNIJ FORMULARZ lub zadzwoń 66 22 11 311
Wybierz swój pakiet i bądź spokojny o przyszłość najbliższych
Jeśli jesteś zainteresowany jednym z naszych pakietów dodaj do notatnika klikając wybieram i po zakończeniu wyboru naciśnij "potwierdzenie pakietów" przekierowujący do formularza zapytania. Naciśnięcie przycisku wybieram nie skutkuje zawarciem żadnej umowy między Klientem a firmą.
Podpowiedz: Aby wybrać dany pakiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" i nacisnąć przycisk wybieram.
Ubezpieczenie na Życie i Dożycie
Ubezpieczenie na Życie i Dożycie
Kolorowa przyszłość – Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe
Polisa KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ to inwestycja kierowana do wszystkich, którzy chcieliby zadbać o przyszłość swoich dzieci. Jest to nie tylko polisa na życie,ale także specjalny program oszczędnościowy. Dzięki niemu możesz systematycznie gromadzić kapitał z myślą o przyszłych potrzebach najmłodszych, np. oszczędzać na studia lub mieszkanie. Umowa zawierana jest na minimum 5 lat i może trwać nie dłużej niż do dnia ukończenia przez dziecko 25. roku życia.

Zakres ubezpieczenia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, przewidziana została możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o liczne umowy dodatkowe dotyczące zarówno życia jak i zdrowia ubezpieczonego i współubezpieczonego. Zakres dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej obejmuje następujące ryzyka:
 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku,
 • przejęcie opłacania składki przez TUnŻ WARTA S.A. w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego,
oraz ryzyka będące nowością na rynku ubezpieczeniowym:
 • powstanie inwalidztwa współubezpieczonego (ubezpieczonego dziecka) w wyniku wypadku,
 • dodatkowe ubezpieczenie Renty Posagowej (umożliwia wypłatę świadczenia w postaci renty miesięcznej w sytuacji zgonu rodzica dziecka).

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Zawarcie umowy ubezpieczenie następuje na podstawie wypełnionego wniosku dostarczonego do siedziby WARTY pod warunkiem wpłaty pierwszej składki, na podstawie którego wystawiana jest polisa.
Już od momentu dostarczenia kompletnego wniosku do zakładu ubezpieczeń w stosunku do klienta obowiązuje ochrona tymczasowa, która obejmuje swym zakresem zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku. Pełna ochrona rozpoczyna się od dnia wystawienia dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia (polisy).

Świadczenia

Wypłata świadczenia współubezpieczonemu czyli osobie uprawnionej do świadczenia (dziecku) następuje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez  TUnŻ WARTĘ S.A. kompletnego wniosku o wypłatę świadczenia. Wysokości świadczeń:
 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku - 100% sumy ubezpieczenia
 • powstanie inwalidztwa współubezpieczonego w wyniku wypadku - (wg tabeli zdarzeń określonej w umowie dodatkowej)
 • renta posagowa - 2% lub 4% sumy ubezpieczenia (miesięcznie).

Fundusz Posagowy

Dodatkowo istnieje możliwość zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia dającej możliwość zainwestowania środków - Funduszu Posagowego. Fundusz Posagowy daje szansę zwiększenia kapitału końcowego wypłacanego dziecku na koniec okresu ubezpieczenia. Dodatkowym plusem jest fakt, iż w każdym czasie trwania umowy możliwe jest zarówno korzystanie ze środków zgromadzonych w funduszu, jak i dokonywanie wpłat doraźnych. W ramach Funduszu Posagowego ubezpieczający ma szeroki wybór możliwości inwestycyjnych. W ramach umowy ubezpieczenia wpłaty lokowane mogą być w 10 Funduszy i 4 Plany Inwestycyjne.

FUNDUSZE1. WARTA Bezpieczny2. WARTA Stabilnego Wzrostu3. WARTA Aktywny4. KBC Papierów Dłużnych5. KBC Stabilny6. KBC Aktywny7. KBC Pieniężny8. KBC Dynamiczny9. KBC Akcyjny10. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

  PLANY INWESTYCYJNE 1. Defensywny 2. Stabilny 3. Zrównoważony 4. Dynamiczny
Zalety ubezpieczenia

 1. Ubezpieczenie działające przez całą dobę na całym świecie.
 2. Osoba zawierająca umowę ubezpieczenia (ubezpieczający) to jednocześnie osoba ubezpieczona.
 3. Osobą współubezpieczoną jest wskazane dziecko, które jest uprawnione do wypłaty świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia.
 4. Możliwość wskazania innego dziecka jako osoby współubezpieczonej, w przypadku zgonu dziecka ubezpieczonego, bez konieczności rozwiązania umowy dotychczasowej i zawierania nowej.
 5. Duża elastyczność w zakresie ochrony ubezpieczeniowej dzięki możliwości wyboru szerokiej gamy ryzyk dodatkowych.
 6. Dodatkowo istnieje możliwość zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia - Fundusz Posagowy.
 7. Możliwość wyboru przez ubezpieczającego częstotliwości opłacania składek.
 8. Udział w zysku przysługujący ubezpieczającemu w każdą rocznicę wykupu polisy. Kwota zysku tworzy dodatkową sumę ubezpieczenia, powiększając świadczenie z tytułu dożycia dziecka do końca okresu ubezpieczenia oraz wysokość renty posagowej.
 9. W każdym czasie trwania umowy możliwe zarówno korzystanie ze środków zgromadzonych w funduszu, jak i dokonywanie wpłat doraźnych.
 10. Możliwość skrócenia okresu ubezpieczenia przez współubezpieczonego, który osiągnął pełnoletność w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
  - zawarcie związku małżeńskiego,
  - pozostanie rodzicem,
  - rozpoczęcie nauki w szkole wyższej.
 11. Indeksacja składki w rocznicę polisy w celu zapewnienia realnej wysokości świadczenia.