Dziś jest 28 Wrzesnia 2021
19:23
Kontakt z przedstawicielem WYPEŁNIJ FORMULARZ lub zadzwoń 66 22 11 311
Wybierz swój pakiet i bądź spokojny o przyszłość najbliższych
Jeśli jesteś zainteresowany jednym z naszych pakietów dodaj do notatnika klikając wybieram i po zakończeniu wyboru naciśnij "potwierdzenie pakietów" przekierowujący do formularza zapytania. Naciśnięcie przycisku wybieram nie skutkuje zawarciem żadnej umowy między Klientem a firmą.
Podpowiedz: Aby wybrać dany pakiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" i nacisnąć przycisk wybieram.
Ubezpieczenie na Życie i Dożycie
Ubezpieczenie na Życie i Dożycie
Ubezpieczenie na życie z funduszem ( WARTA VIP )
"WARTA VIP" to produkt strategiczny stanowiący uzupełnienie oferty Grupowego Ubezpieczenia na Życie ''WARTA EKSTRABIZNES'' i ''WARTA EKSTRABIZNES PLUS'', skierowany do kadry menedżerskiej firm, połączony z możliwością pomnażania kapitału w postaci funduszu. Oferta ubezpieczeń grupowych oraz "WARTA VIP" pozwala na kompleksową ochronę ubezpieczeniową zarówno pracowników firm, jak i kadry zarządzającej.Ponadto produkt przewiduje zaoferowanie kadrze menedżerskiej kompleksowej oferty ubezpieczeń Grupy Kapitałowej WARTA obejmującej zarówno ryzyka z zakresu ubezpieczeń na życie z możliwością inwestowania, jak i ryzyka z zakresu indywidualnych ubezpieczeń majątkowych w ramach KARTY VIP uprawniającej do zniżek.


Adresaci produktu

Produkt skierowany jest do wyodrębnionej grupy klientów tj. kadry zarządzającej i menedżerskiej, właścicieli spółek, zarządów firm itd., którzy są zainteresowani ubezpieczeniami o wysokiej sumie ubezpieczenia obejmującymi kompleksową ochronę, z możliwością wpłat na fundusz i doceniają potrzebę zabezpieczenia najbliższych na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Tak zindywidualizowanemu klientowi proponujemy odpowiednio przygotowany program z zakresem ochrony ubezpieczeniowej i składką, uwzględniający specyficzne wymagania wynikające z pozycji zajmowanej w firmie, a co się z tym wiąże - z wynagrodzeniem.
Zakres ubezpieczenia

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje zgon ubezpieczonego. W ramach umowy ubezpieczenia możliwe jest rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe ryzyka poprzez zawarcie umów dodatkowych:
 • Zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku 
 • Zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu 
 • Inwalidztwa ubezpieczonego
 • Inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku 
 • Powstania częściowego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • Wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania
 • Powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego 
 • Dziennego świadczenia szpitalnego 
 • Ubezpieczenia na wypadek operacji ubezpieczonego 
 • WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY
 • Dodatkowego ubezpieczenia z funduszem.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Zawarcie umowy następuje na podstawie kompletnie wypełnionego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z wpłatą pierwszej składki. Składka powinna być zapłacona najpóźniej w terminie 15 dni od daty podpisania przez klienta wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.Umowa ubezpieczenia jest zawarta w dniu oznaczonym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia.
Ochrona tymczasowa

Obowiązuje od dnia dostarczenia kompletnego wniosku do siedziby WARTY pod warunkiem wpłaty pierwszej składki. Ochrona tymczasowa obejmuje zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku i trwa maksymalnie 60 dni.W przypadku zajścia zdarzenia wypłacane jest świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (nie więcej jednak niż maksymalna kwota ustalona przez TUnŻ WARTA S.A.).
Składka

Składka z tytułu "WARTA VIP" może być opłacana, w zależności od wyboru ubezpieczająceg
 1. jednorazowo lub
 2. okresow
  - rocznie
  - półrocznie
  - kwartalnie
  - miesięcznie
Składka obliczana jest indywidualnie dla każdego ubezpieczonego na podstawie: częstotliwości płatności składki, wieku, płci, stanu zdrowia ubezpieczonego, charakteru wykonywanej pracy, trybu życia, zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz sumy ubezpieczenia.
Przedłużenie umowy ubezpieczenia

Umowa zawierana jest na okres od 1 roku do 6 lat, w zależności od wyboru klienta.Przedłużenie umowy ubezpieczenia następuje poprzez zawarcie kolejnej umowy, w ramach której klient może zmienić jej warunki: czas zawarcia umowy, zakres ubezpieczenia, częstotliwość opłacania składki oraz wariant sumy ubezpieczenia.
Fundusz

W momencie zawarcia umowy ubezpieczenia tworzony jest fundusz, na który wpłacane są składki. W przypadku dożycia ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia wypłacana jest wartość jednostek uczestnictwa zgromadzonych na indywidualnym koncie. Na indywidualne konto ubezpieczonego wpłacane są składki doraźne, płatne w dowolnych terminach, z zastrzeżeniem, iż wysokość jednorazowej wpłaty nie może być niższa niż minimalna kwota składki doraźnej ustalona przez TUnŻ WARTA S.A. Ubezpieczający ma szeroki wybór możliwości inwestycyjnych. W ramach dodatkowej umowy z funduszem wpłaty lokowane mogą być w 10 Funduszy i 4 Plany Inwestycyjne. FUNDUSZE 
 • 1. WARTA Bezpieczny 2. WARTA Stabilnego Wzrostu 3. WARTA Aktywny  4. KBC Papierów Dłużnych  5. KBC Stabilny6. KBC Aktywny7. KBC Pieniężny8. KBC Dynamiczny9. KBC Akcyjny10. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek


 PLANY INWESTYCYJNE 1. Defensywny 2. Stabilny 3. Zrównoważony 4. Dynamiczny
Zalety ubezpieczenia

 1. Szeroki zakres ubezpieczenia jako ochrona kompleksowa z zakresu ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych.
 2. Atrakcyjny poziom składek oraz wysokość alokacji składki inwestycyjnej w funduszu.
 3. Atrakcyjna forma płatności składek - przez ubezpieczonego lub przez podmiot gospodarczy.
 4. Składka inwestycyjna płatna w dowolnych terminach dogodnych dla Klienta.
 5. Konstrukcja produktu dostosowująca okres umowy ubezpieczenia do okresu kontraktu menedżerskiego - okres ubezpieczenia do wyboru w zależności od potrzeb klienta od 1 roku do 6 lat.
 6. Zniżki w zakresie obowiązującym w KARCIE VIP (w wysokości do 25%) na indywidualne ubezpieczenia na życie oraz majątkowe przedstawione w ofercie.
 7. Indeksacja składki pozwalająca na utrzymanie realnego poziomu wysokości świadczeń.
 8. Specjalna forma sprzedaży i obsługi poprzez wskazanych sprzedawców (negocjatorów) oraz osób uprawnionych do obsługi klientów VIP - Opiekunów.
 9. Możliwość obsługi z zakresu ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczeń majątkowych w ramach Grupy Kapitałowej WARTA przez jedną osobę Opiekuna.
 10. Ubezpieczenie "WARTA VIP" to nie tylko ochrona życia ale również w szerokim zakresie ochrona zdrowia. Klient ma pewność, że jeśli zachoruje lub ulegnie wypadkowi nie zostanie bez środków do życia. Prócz świadczenia o charakterze pieniężnym zapewnimy również organizację i pokrycie kosztów usług medycznych takich jak: wizyta lekarska, opieka pielęgniarki czy transport medyczny w ramach assistance medycznego. Ponadto w każdej chwili ubezpieczony może zadzwonić na infolinię medyczną by uzyskać wszelkich informacji związanych ze zdrowiem.